Aj v tomto školskom roku prevezmú žiaci od riaditeľky školy vzdelávací poukaz, ktorý reprezentuje osobitný štátny finančný príspevok na ich záujmové vzdelávanie počas školského roka.


Každý žiak môže vzdelávací poukaz odovzdať na škole, podľa výberu krúžku, školskému klubu detí, centru voľného času a rôznym záujmovým vzdelávaniam poskytovaných školou. Tento príspevok z poukazu však nenahrádza poplatok, ktorý školskému zariadeniu uhrádza žiak (rodič), podľa platných predpisov.


Každý žiak môže navštevovať viaceré záujmové krúžky v rôznych vzdelávacích inštitúciách, poukaz však môže poskytnúť iba jednej škole v danom školskom roku podľa vlastného výberu.


Veríme, že záujmové vzdelávanie poskytované formou rôznych krúžkov v škole bude vítanou formou naplnenia voľného času detí.


Naša škola ponúka pre žiakov výber týchto možností :